(قسمت آخر)توهین به ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و امامان در احادیث

Screen Shot 2018-06-15 at 15.02.22.png
ﭘﺲ ﭼﻄﻮر می‌ﮔﻮیی ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ‌ات را ﺑﺮآورده ﻛﻨﻢ. ﻳﺰﻳﺪ ﮔﻔﺖ: اﮔﺮ اﻋﺘﺮاف نکنی، ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻮ را میﻛﺸﻢ. آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ: ﻛﺸﺘﻦ ﻣﻦ ﺑﺰرگتر از ﻛﺸﺘﻦ ﺣﺴﻴﻦ
ﺑﻦ علی ﻧﻴﺴﺖ. ﭘﺲ دﺳﺘﻮر داد ﻛﻪ او را ﺑﻜﺸﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ دﻧﺒﺎل علی‌ﺑﻦ‌ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻫﻤﺎن درﺧﻮاﺳﺖ را از او ﻧﻴﺰ ﻛﺮد، علی‌ﺑﻦ‌ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ: اﮔﺮ اﻋﺘﺮاف ﻧﻜﻨﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻣﺮد ﻣﺮا می کشی؟ ﻳﺰﻳﺪ ﮔﻔﺖ: آری. علی‌ﺑﻦ‌ﺣﺴﻴﻦ ﮔﻔﺖ: ﻣﻦ اﻗﺮار ﻛﺮدم ﺑﻪ چیزی ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدی و ﻣﻦ ﺑﺮده‌ی اﺟﺒﺎری تو ﻫﺴﺘﻢ. ﭘﺲ اﮔﺮﺧﻮاستی ﻣﺮا ﻧﮕﻪ دار و اﮔﺮ ﺧﻮاستی ﻣﺮا ﺑﻔﺮوش.(اﻟﺮوﺿﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻓﻲ ج ۸ ص۲۳۴ و۲۳۵)
۷) امام محمدباقر:
علمای شیعه در روایاتشان ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ‌ﺑﺎﻗﺮ ﺭﺍ ﺷﺨﺺ بزدلی می‌ﺩﺍﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍی ﺣﻔﻆ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﻓﺘﻮﺍﻫﺎی ﺩﺭﻭﻏﻴﻦ می‌ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﺤﺮﻣﺎﺕ ﺭﺍ ﺣﻼﻝ می‌ﮔﺮﺩﺍﻧﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
می‌ﮔﻮﻳﻨﺪ: ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻓﺘﻮا می‌ﺩﺍﺩﻩ: ﮔﻮﺷﺖ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﺯ ﻭعقاب ﺑﻜﺸﻨﺪ ﺣﻼﻝ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺑﻜﺸﻨﺪ، در اسلام ﺣﺮﺍﻡ می‌ﺑﺎﺷﺪ.(ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﺝ ۶ﺹ ۲۰۸، ﺑﺎﺏ ﺻﻴﺪ ﺍﻟﺒﺰﺍﻩ ﻭﺍﻟﺼﻘﻮﺭ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ)
همچنین گفته‌اند: ﺍﻣﺎﻡ ﺑﺎﻗﺮ، ﻣﺤﻞ ﺭﻭﻳﺶ ﻣﻮ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺷﻜﻤﺶ ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺗﻜﻪ ﭘﺎﺭﭼﻪ‌ﺍی ﺑﺮ ﺁﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﻴﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﻭ ﻣﺴﺆﻝ ﺣﻤﺎﻡ ﺳﺨﻦ می‌ﮔﻔﺖ…(الفقیه ﺝ۱ ﺹ۱۱۷؛ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺝ۱ ﺹ۳۷۸؛ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﺗﺎﻟﻴﻒ ﺧﻮﺋﻲ ﺝ۳ ﺹ۳۵۶؛ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﺷﻴﺦ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ ﺝ۱ﺹ۴۲۲]

Screen Shot 2018-06-15 at 15.03.46.png
۸) امام جعفر صادق:
ﻣﺤﺪث ﻣﻌﺮوف ﺷﻴﻌﻪ زرارة ﺑﻪ رﻳﺶ اﺑﻮﻋﺒﺪاﷲ میﮔﻮزﻳﺪ!
زراره میگوید: در ﻣﻮرد ﺗﺸﻬﺪ از امام صادق ﺳﺆال ﻛﺮدم، ﮔﻔﺖ: اشهد ان لااله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمد عبده و رسوله. ﮔﻔﺘﻢ: اﻟﺘﺤﻴﺎت واﻟﺼﻠﻮات. ﮔﻔﺖ: اﻟﺘﺤﻴﺎت و اﻟﺼﻠﻮات. وقتی ﺑﻴﺮون رﻓﺘﻢ، ﮔﻔﺘﻢ: ﻓﺮدا اﮔﺮ ﺑﺎ او دﻳﺪار ﻛﺮدم از او ﺳﺆال ﻣﻲﻛﻨﻢ.
ﻓﺮدا از او در ﻣﻮرد ﺗﺸﻬﺪ ﺳﺆال ﻛﺮدم، دوﺑﺎره ﻫﻤﺎن ﭘﺎﺳﺦ قبلی را داد، ﮔﻔﺘﻢ: اﻟﺘﺤﻴﺎت واﻟﺼﻠﻮات. ﮔﻔﺖ: اﻟﺘﺤﻴﺎت و اﻟﺼﻠﻮات. ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ: ﻓﺮدا دوﺑﺎره از او ﺳﺆال میکنم، ﺑﻌﺪ ﺳﺆال ﻛﺮدم. در روز ﺳﻮم ﺑﻪ رﻳﺸﺶ ﮔﻮزﻳﺪم، و ﮔﻔﺘﻢ: ﻫﺮﮔﺰ رﺳﺘﮕﺎر نمیشود!!
(رﺟﺎل اﻟﻜﺸﻲ ج۲ ص۱۴۴رﻗﻢ۶۳ ح۵۸ {زرارة ﺑﻦ أﻋﻴﻦ}) زراره در روایتی دیگر میﮔﻮﻳﺪ: ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا، اﮔﺮ ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ از اﺑﻮﻋﺒﺪاﷲ ﺷﻨﻴﺪه‌ام، ﺑﺎزﮔﻮ ﻛﻨﻢ، آﻟـﺖ تناسلی ﻣﺮدان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻮب ﺑﺎد میﻛﻨﺪ.(رﺟﺎل اﻟﻜﺸﻲ، ﺷﺮح ﺣﺎل زراره ﺑﻦ اﻋﻴﻦ)
۹) امام موسی‌بن‌جعفر:
موسی‌ﺑﻦ‌ﺟﻌﻔﺮ ﻭ مادرش ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻫﺎﻧﺖ شيعيان ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ. ﺩﺭ ﺭﻭﺍﻳﺘﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ علمای شیعه ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ:
«ﺭﻭﺯی ابن ﻋﻜﺎﺷﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺍﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻭ ﺍﺑﻮﻋﺒﺪﺍﷲ ﺭﻓﺖ. ﻭ ﺩﺭ ﺍﺛﻨﺎی ﺳﺨﻦ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﭘﺮﺳﻴﺪ: ﭼﺮﺍ ﺍﺑﺎ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟

 

کتاب سوزی اعراب در سرزمینهای متصرفه

Screen Shot 2018-06-15 at 14.49.37.pngابن خلدون می نویسد :
راجع به سوزانیدن کتابخانه اسکندریه نوشته اند که یکروز یحیی نحوی به عمروعاص گفت اکنون که دیگر مصر و شهرهای آن در دستان پرقدرت شماست طبعا چیزهای است که به درد عرب می خورد و حق تملک آن از عرب است ولی اشیایی هم هست که مورد استفاده شما نیست اگر آن را به اهلش بازگردانید شایسته تر باشد.
عمروعاص پرسید مقصود تو چیست؟
یحیی گفت :
در خزائن سلطنتی کتب فلسفی و علمی هست که اکنون مخازن لاک و مهر شده و کسی دسترسی بدان ندارد خوب است اجازه داده شود که در اختیار علما گذارده شود
عمرو عاص پس از آنکه تاریخچه آن کتابخانه را از یحیی شنید گفت :
من حرفی ندارم ولی بدون اجازه خلیفه نیز دستوری در این باره نخواهم داد و طی نامه ای که به عمر نوشت از او در این خصوص استجازه کرد. فرمان عمر رسید به این جمله ختم می شد :
و اما الکتب اللتی…. بلافاصله دستور داد کلیه کتب را بین گرمابه داران شهر تقسیم کردند. برای مدت شش ماه کلیه گرمابه های اسکندریه به حرارت کتب کتابخانه گرم می شد.
ابوریحان بیرونی در آثار الباقیه نوشته است :
که قتیبه بن مسلم عامل حجاج در دفعه دوم که به خوارزم رفت همه دانشمندان و موبدان و دبیران که واقف بعلوم و ادبیات ساسانی بودند کشت و کتاب ها را سوزانید و با کشته شدن و اواره گردیدن آن ها این طبقه علوم و ادبیات و تاریخ نیز محو و نابود گردید. گفته می‌‌شود علوم عقلی، زمانی‌ که اسکندر داریوش سوم را کشت و کنترل امپراتوری هخامنشی را به دست گرفت، از ایرانیان به یونانیان رسید. در آن زمان او کتابها و علوم ایرانیان را نگه داشت. با اینحال زمانی که مسلمین ایران را فتح کردند و به تعداد غیر قابل توصیفی کتاب و جزوات علمی رسیدند؛ سعد بن ابی وقاص در نوشته‌ای از عمر بن خطاب درخواست کرد اجازه دهد تا این کتابها به عنوان غنیمت جنگی میان مسلمین تقسیم شود؛ در آن زمان عمر پاسخ داد: آنها را به آب بیانداز؛ اگر آنچه در آنها است رهنمودهای درستی است؛ خداوند برای ما رهنمودهای بهتری فرستاده و اگر نادرست است خداوند ما را از آنها نجات داده‌است. بنابر این مسلمانان کتابها را به آب یا آتش انداختند و دانش ایرانیان از میان رفت .

Screen Shot 2018-06-15 at 14.50.08.png

بر گرفته از کتاب تمدن ساسانی نوشته علی سامی

توهین به ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و امامان در احادیث

Screen Shot 2018-06-15 at 14.44.59.png
همانطور که میدانید مسلمانان و خصوصا شیعیان ید طولایی در اهانت به مخالفین خود دارند, از زنا‌زاده خواندن تا منحرف و ضاله و ناصبی خواندن آنها, حال این مخالف میتواند یک مسلمان از مذهب دیگر باشد یا یک منتقد دین, دگر اندیش و یا یک مسیحی یا یهودی. برای توجیه این اهانتها با لحنی حق به جانب, احادیث و روایاتی هم از زبان محمد یا امامان شیعه که در کتب علمای این مذهب وجود دارد را به عنوان مدرک نشان میدهند,
ولی نکته بسیار جالب و خواندنی زمانیست که, معتبرترین کتب حدیث علمای بزرگ اسلام, مملو از روایاتی است که هم به پیامبر اسلام و همسرش هم به یاران و نزدیکانش و هم به تک تک ائمه شیعه توهین شده.
شگفتی‌آور است که خود را شیفته و مرید اشخاصی بدانی و آنها را تا مرز پرستش مقدس بشماری و صد ها داستان خرافی از معجزاتشان بسازی, ولی از سوی دیگر روایاتی را نقل کنی که به همان اشخاص اهانت کرده و یا لا اقل با لحن اهانت آمیزی, مورد خطاب قرار داده است.
در این متن تصمیم داریم روایاتی از کتب معتبر شیعه برایتان نقل کنیم که شمارا با این دست از روایات آشنا کنیم.
۱) پیامبر اسلام:
سید علی ﻏﺮوی یکی از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﻤﺎی شیعه می‌ﮔﻮﻳﺪ: ﺷﺮﻣﮕﺎه(آلت تناسلی) ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺑﺎﻳﺪ وارد دوزخ ﺷﻮد ﭼﻮن ﺑﺎ ﺑﻌﻀﻲ از زﻧﺎن ﻣﺸﺮك آﻣﻴﺰش ﻛﺮده اﺳﺖ!(ﻛﺸﻒ اﻻﺳﺮار ﻣﻮﺳﻮی ص۲۴)
۲) امام علی:
ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺼﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺑﺎ ﺍﻡ ﻛﻠﺜﻮﻡ ﺩﺧﺘﺮ علی ﺑـﻦ ابیﻃﺎﻟـﺐ، علی ﺭﺍ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ذلتی ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ حتی ﭘﺴﺖﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﺯﺑـﻮﻥ‌ﺗـﺮﻳﻦ ﺍﻧﺴـﺎﻥ‌ﻫـﺎ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﺁﻥ ﺗـﻦ ﺩﺭ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺩ.
ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺏ ﺣﺪﻳﻘﻪ ﺍﻟﺸﻴﻌﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ: ﺍﻣﺎﻡ علی ﻫﺮﮔﺰ نمی‌ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﺩﺧﺘـﺮ ﺧﻮﺩ ﺍﻡ‌ﻛﻠﺜﻮﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺩﻫﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﻋﻤﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺍﻳﺸـﺎﻥ ﻋﻤـﻮی ﺧـﻮﺩ ﻋﺒـﺎﺱ ﺭﺍ ﻭﻛﻴﻞ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﻡ‌ﻛﻠﺜﻮﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﺮ ﺩﺭ‌ﺁﻭﺭﺩ.(ﺣﺪﻳﻘﻪ ﺍﻟﺸﻴﻌﻪ ﻟﻠﻤﻘﺪﺱ ﺍﻻﺭﺩﺑﻴﻠﻲ ﺹ۲۷۷)
و آورده‌اند که ابو‌جعفر در این رابطه ﮔﻔﺘﻪ است: ﺍﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﺮﺝ ﻏﺼﺒﻨﺎﻩ = ﺁﻥ ﻓﺮجی(علت تناسلی زنانه) ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻏﺼﺐ ﻛﺮﺩﻧﺪ.(ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺝ ۲ﺹ ۱۴۱ ط ﺍﻟﻬﻨﺪ)
ﻣﮕﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﻴﻌﻪ, ﻋﻤﺮ ﻣﻨﺎﻓﻖ, ﻛﺎﻓﺮ و قاتل فاطمه ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺮﺱ ﺍﺯ انسانی ﻛﺎﻓﺮ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ علی‌ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺪ؟ آنهم کسی که قاتل همسرش بوده است؟؟ ﺁﻳﺎ ﭘﺴﺖﺗﺮﻳﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺫﻟﺖ ﻭ ﺧﻮﺍﺭی ﺗﻦ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺩ؟
همچنین گفته‌اند: علی در ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ اﺳﻼم ﺗﺮدﻳﺪ داﺷﺖ و از رﺳﻮل ﺧﺪا درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻬﻠﺖ ﻛﺮد و ﮔﻔﺘﻪ, اﻳﻦ دﻳﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ دﻳﻦ ﭘﺪرم اﺳﺖ، در ﻣﻮرد آن می‌اﻧﺪﻳﺸﻢ.(ﺳﻌﺪ اﻟﺴﻌﻮد اﺑﻦ ﻃﺎوس علی ﺑﻦ ﻃﺎوس حسینی ت۶۶۴ ص۲۱۶)

و نیز آورده‌اند که وقتی پیامبر اسلام می‌ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺎﻃﻤﻪ را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ علی در ﺑﻴﺎورد ﻓﺎﻃﻤﻪ در ﮔﻮش ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﻔﺖ: ای رﺳﻮل ﺧﺪا، ﺗﻮ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ می ﺑﻴﻨﻴﻢ, ﺑﻴﻨﺎﺗﺮی, اﻣﺎ زﻧﺎن ﻗﺮﻳﺶ ﮔﻔﺘﻪ‌اﻧـﺪ ﻛـﻪ او ﻣـﺮدی ﺷﻜﻢ ﮔﻨﺪه ﺑﺎ دﺳﺘﺎنی دراز و ﺷﺎﻧﻪﻫﺎیی پهن و ﺳﺮی کچل و ﭼﺸﻤﺎنی درشت و لبی ﺧﻨـﺪان(خنده بیهوده) اﺳﺖ اﻣﺎ مال و منال ﻧﺪارد.(ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻲ ج۲ص۳۳۶)
۳) فاطمه زهرا:
ﺩﺭ روایتی ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ فاطمه‌زهرا می‌ﮔﻮﻳﻨﺪ: ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑـﺮﺍی ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺪﻙ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻍ ﺍﺑﻮﺑﻜﺮ ﻭ ﻋﻤﺮ رفت ﻭ ﺑﺎ ﺁﻥﻫﺎ ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ ﻛـﺮﺩﻩ ﻭ ﺷـﻴﻮﻥ ﻭ ﻓﻐـﺎﻥ ﺑـﺮﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍخت ﻭ ﭼﻨﺎﻥ ﺳﺮ ﻭ ﺻﺪﺍ و آبروریزی ﺑﭙﺎ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﻭﺭ آنها ﺟﻤﻊ شدند.(ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ ﺹ۲۵۳)
آیا فاطمه زهرا اینقدر بی‌حیا بوده که به خاطر مال دنیا در جمع مردان نامحرم حاضر شده, جیغ و فریاد به راه اندازد و آبروی خود و خانواده‌اش را بر باد دهد؟ مگر همین‌ها نیستند که فاطمه را نمونه عفت و حیا معرفی میکنند؟ ۴) امام حسن:
کسی ﺍﺯ ﺍﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﺭﻭﺍﻳﺖ می ﻛﻨﺪ ﻭ می ﮔﻮﻳﺪ: شخصی ﺍﺯ شیعیان ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻦ ﺑﻨﺎﻡ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ابی لیلی ﻧﺰﺩ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﮔﻔـﺖ: ﺳﻼﻡ ﺑﺮ ﺗﻮ ای ﺫﻟﻴـﻞ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ. ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ: ﻣﮕﺮ ﻣﻦ ﭼﻜﺎﺭ کرﺩﻩ ﺍﻡ ﻛﻪ ﻣﺮﺍ ﺫﻟﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ مینامی؟ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﮔﻔﺖ: ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﺃﻣﺖ ﺧﻠﻊ کردی ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﻃﺎغی(معاویه) ﺳﭙﺮدی ﺗﺎ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ الهی ﺣﻜﻢ کند.(ﺭﺟﺎﻝ ﻛﺸﻲ ﺹ۱۰۳)
۵) امام حسین:
کلینی از ﺟﻌﻔﺮ رواﻳﺖ می‌کند ﻛﻪ ﮔﻔﺖ: ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻧﺰد رﺳـﻮل ﷲ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ: ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آورد ﻛﻪ اﻣﺖ ﺗﻮ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ او را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺸﺖ. ﭘﺲ وقتی ﻛﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﻴﻦ آﺑﺴﺘﻦ ﺷﺪ از طفل درون شکمش نفرت داشت و ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣـﺪﻧﺶ ﻧﻴـﺰ، نفرت داشت. ﺳﭙﺲ اﺑﻮﻋﺒﺪاﷲ ﮔﻔﺖ: در دﻧﻴﺎ ﻣﺎدری را ﻧﺪﻳﺪم ﻛﻪ ﭘﺴﺮی ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﺑﻴﺎورد و از وی نفرت داشته باشد. اونفرت داشت، زﻳﺮا ﻣیداﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
۶)امام زین‌العابدین:
از ﭘﺴﺮ زﻳﻦ‌اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ, ﻣﺤﻤﺪ‌ﺑﺎﻗﺮ نقل کرده‌اند ﻛﻪ ﮔﻔﺖ: ﻳﺰﻳﺪ‌ ﺑﻦ‌ ﻣﻌﺎوﻳﻪ وارد ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺷﺪ و میﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺞ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ، دﻧﺒﺎل ﻓﺮدی از ﻗﺮﻳﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎد و او را آوردﻧﺪ. ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ: آﻳﺎ اﻋﺘﺮاف می‌کنی ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﺮده‌ی من هستی، اﮔﺮ ﺑﺨﻮاهی ﺗﻮ را می‌ﻓﺮوﺷﻢ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاهی، ﺗﻮ را آزاد می‌ﻛﻨﻢ. آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ: ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ای ﻳﺰﻳﺪ، ﺗﻮ از ﻟﺤﺎظ ﺣﺐ در ﻗﺮﻳﺶ ازﻣﻦ ﺑﺮﺗﺮ نیستی و ﭘﺪرت در جاهلیت و اسلام نیز،از پدر من برتر نبوده است و خودت نیز،در دین از من بهتر نیستی….

فقیه شیعه

آهیسته گریه کن ؟؟؟ این غلطها چیه؟

ویدیو – ماجرای معجزه خامنه ای هنگام تولد

من هم دیگه عرضی ندارم

ویدیو – پیداش روح و خدا

عزیز دل تو این پیج نه به کسی توهین میشه نه به اعتقاد کسی توهین میشه نه چیز دیگه ای نه بنده اسرائیلی هم نه آمریکاییم نه وهابی ام نه یهودیم نه مسیحی ام نه مسلمونم نه هر دین دیگه ای، اینجا فقط نقد انجام میشه رفیق عزیز اگر این داستان اذیتت میکنه خیلی راحت میتون وب سایت بیخدایی رو ببندی و بری و برای کسایی که فحش به بنده میدن رفیقم تمامی روایات خودتونو بنده نوشتم و میگم و مورد نقد قرار میدم اگر قرار به فحش دادن باشه باید راوی اون مطلب و فحش بدی نه بنده،
عریزان راویان دینتان نمیخواهند که تو بدانی فرقی نمیکنه چه دینی اینجا زوم ما روی یک دین نیست تمامی ادیان نقد میشن مشکلات دولت نقد میشه و نحوه حکومت به زبان ساده همین….
من فقط اون قسمت از دینتان که تو نخواندی را به شما نشان میدهیم و قسمت زشت را به شما نشان میدهیم زیرا فقط به تو از زیبایی های دینت گفته اند و طوری که این قضیه یک جور تابو برایت شده است که حتی حرف زدن درباره اش برایت سخت است نمیتوانی قبول کنی و هضم کنی یا باور کنی که چنین بوده است همین طور درباره دولتت،زیرا اگر این طور بود این جور تازگی برایت نداشت رفیق که بنده را متهم به این جور اراجیف و فحش ها بکنی دوست من پستی نیست در این پیج که منبع نداشته باشد حالا درباره هر مطلبی،چرا نمیری دنبالش بخوانی؟چرا نمیبینی؟نمیپرسی؟اصلا رسالت این پیج همین هست،به دنبال دین خودت برو و تحقیق کن عزیز این حق توست قرار نیست من تورا از دینت خارج کنم یا نمیدونم هزار چیز دیگه ای که میگی فقط تحقیق کن این کار مشکلی نیست باور کن،،،
یک نگاه به کشورت بنداز و با چشم باز نگاه کن چه چیز میبینی از من نخواه که من بیخیال باشم عزیز کشور و افکارت مخروبه ای شده تبدیل به زندان شده و هیچ چیز جای خودش نیست،عزیز دل التماسانه تفکر کن فقط همین…

امام صادق : فرو كردن انگشت در واژن در هنگان نماز، نماز را باطل نميكند.

Screen Shot 2018-06-09 at 13.25.09.png

بدون دادن هيچ توضيحى اصل روايت و ترجمه آنرا خدمتتان مينويسم.

#متن_عربى روايت از كتاب وسائل الشيعه:
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في المرأة تكون في الصلاة فتظن أنها قد حاضت ، قال : تدخل يدها ، فتمس الموضع ، فإن رأت شيئا انصرفت ، وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها

Screen Shot 2018-06-09 at 13.25.23.png

ترجمه:
امام_صادق می گوید: درباره زنی که در نماز است و گمان می برد که حیض شده است. امام فرمود: دستش را داخل ببرد و موضع را لمس نماید، پس اگر چیزی دید ، نمازش را قطع کند و اگر چیزی ندید پس نمازش را تمام کند.
Screen Shot 2018-06-09 at 13.25.31.png
منبع:
وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : العلامة الشيخ حرّ العاملي جلد : ١ صفحه : ٢٧٠
لينك سايت فقاهت و صفحه مربوطه از اين كتاب: ‏http://lib.eshia.ir/11025/1/270

فقط تجسم كنيد يك خانمى در حين نماز در مسجد با لباس و چادر نماز بخواهد انگشتش را وارد واژنش كند!!!………….. همانطور که خوانديد در نزد دانشمند ترين امام شيعه كه كل مذهبشان را برگرفته از تعليمات ايشان ميدانند، ميگويد فرو كردن دست در واژن، در زنان و در حين نماز نه وضو و نه نماز را باطل نميكند.